{{resultat}}

"Bo wypadek to jest dziwna rzecz. Nigdy go nie ma dopóki się nie wydarzy."

Źródło: Kubuś Puchatek - A. A. Milne (1928r.)

Szkolenia BHP

Szkolimy:

 • pracodawców
 • osoby kierujące pracownikami
 • pracowników na stanowiskach robotniczych
 • pracowników administracyjno - biurowych
 • inne grupy pracownicze (instruktaż ogólny).

Organizujemy szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych, w postaci:

 • instruktażu
 • kursu
 • samokształcenia kierowanego (e-learning, nauka i egzaminy w formie korespondencyjnej).

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Szkolenia w zakresie BHP:

 1. Szkolenie wstępne:
  • szkolenie wstępne obejmuje:
   • szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny),
   • szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy),
  • szkolenia wstępne przeprowadzane są według programów opracowanych dla poszczególnych grup (stanowisk).

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

 2. Szkolenie wstępne w zakresie BHP - instruktaż ogólny:
  • instruktaż ogólny - przed dopuszczeniem do wykonywania pracy - przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie i uczniowie szkół zawodowych, odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.
 3. Szkolenie wstępne w zakresie BHP - instruktaż stanowiskowy:

  Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy dla:

  • pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
  • pracownika przenoszonego na wyżej wymienione stanowisko oraz zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku zmiany procesu technologicznego, wprowadzenia substancji szkodliwych dla zdrowia czy nowych narzędzi, maszyn i innych urządzeń itp.,
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta, odbywającego praktyki studenckie.

  Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu.

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

 4. Szkolenie okresowe w zakresie BHP odbywają:

  szkolenie, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy:

  • osoby będące pracodawcami,
  • osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie i brygadziści).

  szkolenie okresowe w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy:

  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
  • pracownicy inżynieryjno - techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pracownicy administracyjno - biurowi i inni, niewymienieni wyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe i uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z 2004r. późn. zm.).

 5. Szkolenie w zakresie BHP - okresowe:
  • szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata,
  • szkolenie pracowników na stanowiskach robotniczych,na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników - nie rzadziej niż raz w roku,
  • pozostali - nie rzadziej niż raz na 5 lat.

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

 6. Szkolenia BHP przez internet:
  • wstępne:
   • wszystkie grupy zawodowe,
  • okresowe:
   • pracownik administracyjno-biurowy,
   • telemarketer,
   • kierownicy,
   • dyrektorzy,
   • i inni którzy kieruja pracownikami.
 7. Szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służb BHP:

  Pracodawco ! Po ukończeniu takiego kursu będziesz mógł sam przeprowadzać szkolenia wstępne pracownikom w swojej firmie !!! Nie odwlekaj tej decyzji !!! Prowadź skrupulatnie sprawy bhp, a twój sen będzie spokojny.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Od 1 lipca 2007 roku pracodawcy mają również obowiązek szkolenia w dziedzinie BHP osób, które świadczą na jego rzecz pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz na zasadzie samozatrudnienia. Istotnym dla ustalenia takiego obowiązku pracodawcy jest fakt, iż osoby takie świadczą pracę na jego rzecz. Szkolenia pracowników administarcyjno-biurowych, telepracownikow, oraz innych form zatrudnienia można szkolenie na zasadzie samokształcenia kierowanego przez interenet. Nasza firma świadczy takie usługi.

Od 16 października telepracownik ma swoje prawa, a pracodawca–obowiązki !

Jakie są konsekwencje uchylania się pracodawcy od szkoleń BHP ?

Zgodnie z art. 283 § 1 Kodeksu pracy, kto będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Zapraszamy do współpracy.